Geslachtsregister der familie Wijchgel van Schildwolde vanaf de Jare 1618

Hieronder het het eerste deel tekst van een schrift met het geslachtsregister van de familie Wijchgel van Schildwolde dat ik in mijn bezit heb. In dit schrift zijn eind 19e eeuw een aantal originele documenten van het geslachtsregister overgeschreven.

geslachtsregister

Geslachtsregister der familie Wijchgel van Schildwolde vanaf de Jare 1618

Ludwig Wijchgel Burgemeester der vrijstad Altona zijnde de laatste burgemeester die door de burgerij gekozen is, getrouwd met juffer Engel op den Beke overleden in 1652.

Uit dit Huwelijk vier kinderen.
Stephan    Bernard    Simion
De dochter was gehuwd met den Heer Overbeek.

no. 1 – Stephan Wijchgel zoon van den Burgemeester Ludwig Wijchgel en Mevrouw Engel op der Beeke. Raadsheer in der vrijstad Altona getrouwd met Juffer Catharina Pagen (?) Busch.

Uit dit huwelijk twee kinderen
Rutger Hendrik (hiervan in het geheel niets bekend)
Anna Gederuth  getrouwd met den Notaris en Secretaris Engelbert Kronenberg

no 2 – Bernhard Wijghel
deze heeft een zoon nagelaten Frans Wijchgel genaamd
Frans Wijchgel heeft twee kinderen nagelaten:
Johan Adolf getrouwd met eene weduwe Anna Louise Beninghaus uit Lijdenseheid (?)
Anna Ursula is getrouwd met den heer Johann welsp Hening

tot zoover de familie Wijchgel in de vrijstaat Altona

De stamvader der familie Wijchgel van Schildwolde is geweest de derde zoon van Ludwig Wijchgel en Engel op der Beke

no. 3 Simion Wijchgel genaamd
Deze Simion Wijchgel begaf zich omtrent het jaar 1645 uit zijn Vaderland naar de Hoogeschool te Groningen, dit deed hij om er zijn letter oefeningen voor te zetten, geraakte in kennis met de wel edele Juffer Johanna Mees die hij zich kort daarop tot vrouw nam; dit Huwelijk gaf aanleiding dat hij zich te Groningen ter woon neerzette te meer toen hij vervolgens tot Raadsheer dier gemelde stad verkozen werd. Van deze Simion Wijchgel maakt de geschiedenis van het beleg van Groningen ten Jare 1672 melding dat hij het ambt van Raadsheer dier stad bekleed heeft. Dit is de stamvader van het geslacht Wijchgel in deze gewesten.

Simion Wijchgel

Ik ben gebooren ten Altona in ‘t Graafschap van der Mark den 11 Februari 1618. Mijne huisvrouw Johanna Mees 11 october 1619 tot Groningen in de Boteringestraat.
Mijne moeder Engel op der Beeke is gestorven in September 1651.
Mijn vader Lodewijk Wijchgel Burgemeester der vrijstaat Altona is gestorven te Dordtmundt 4 october 1652 als hij op de reis was van Groningen naar Altona.
Mijn huisvrouw’s vader Peter Mees is gestorven te Groningen 1632. Mijn huisvrouw’s moeder Grietje Waldrich is gestorven te Groningen 1 December 1657.

1641
In den Jare een duisend zes honderd een en veertig hebbe ik Simion Wijchgel in Groningen tot mijn huisvrouw genomen Johanna Mees dochter van wijlen solliciteur Petrus Mees en de Greetjen Waldrigs. Ende wij zijn gecopuleert in de Martini Kerke te Groningen op de vierde Zondag na Paaschen ende werden onze bruiloft gehouden op zondag en maandag daaraan volgende in de Boteringestraat in het huis daar de jonge Prins uithangt. Onze heer zegene ende gewaare ons uit genaden in onzer trouwelijken staat.

1642
Jantje Mees mijne huisvrouw is genadelijk verlost van haren eersten zoon 1642 den 10 April zijnde Paaschdag des s’ morgens omtrent vier uuren. Zijnde genoemd Lodewijk naar mijn vader.

Deze onze eerste zoon is op hemelvaartsdag s’ avonds des zelfden jaars 1642 gestorven in de termijnen.

1643
Jantje Mees mijne beminde huisvrouw is den 13 Juni 1643 genadelijk verlost van haar tweede zoon zoo genoemd is Lodewijk.
Onze tweede zoon is gestorven den .. Juli dinsdag den namiddaags tusschen 5 en 6 uur in hetzelfde jaar oud in de zevende week.

1644
Mijn huisvrouw Johanna Mees is genadelijk verlost van hare derde zoon den 3 Juli 1644 zijnde genaamd Lodewijk.
Deze zoon Lodewijk is int eerste jaar gestorven wesende in de negende weeke.

1645
Johanna Mees mijne waarde huisvrouw is genadelijk verlost van haar vierde zoon 145 den tweeden November des ‘s morgens ten een uure. Ende is genaamt Peter naar de naam van mijn zaliger schoonvader. Onze vierde zoon Peter is int begin van Maart 1648 gestorven te weten op den eersten Maart oud twee jaren vier maanden.

1648
Johanna Mees mijne beminde huisvrouw is van haar vijfde kind verlost wesende haar eerste dochter den 27 januari 1648. Onze dochter is genaamd Engel naar mijn moeder.

Mijn voornoemde dochter Engeltje is den 10de Februari 1668 getrouwd in den .. met Dokter Wesselius Commenes en zeer godzalig in de heer gerust den 26 januari 1676 wesende 28 jaar en heeft nagelaten vijf kinderen:

Maria geb. 13 april 1669
Simion geb. 13 Augustus 1670
Georg geb. 7 Februari 1672
Johanna 7 Februari 1673
Anna Margrite 22 Februari 1676

1650
Jantje Mees mijn Huisvrouw is genadelijk verlost van haar zesde kind wesende de vijfde zoon op den 27 maart 1650. Onze vijfde zoon is op den 27 Maart 1650 gedoopt in de Martini Kerke van pastor Alberta Thoma en genaamd Peter.

Petrus Wijchgel onze oudste zoon is den 25 Januari 1673 s’ nachts te drie uur godzalig in de heer gestorven  nadat hij zijne studieen der rechten gelukkig hadden volbracht in de 30 April 1675 en ‘t publiek te Leiden met alle graden Doctorades hadden bekomen ter presentie van zijn ouders en vrienden uit deze Provincie in Holland den vervolgens sijn reize in England, Frankrijk.

1652
Jantje Mees mijn huisvrouw is van haar zevende kind zijnde haar tweede dochter in de kraam gekomen den 12 september 1652; doch is het kind in de geboorte gestorven; wesende den lijds mijne huisvrouw voor en de na de verlossing dodelijk krank aan een heftige koortse.

1653
Jantje Mees mijn lieve huisvrouw is genadelijk verlost van haar achtste kind zijnde haar derde dochter 1653 den 27 augustus op zaterdag des voormiddags ten elf uuren. Ende is den volgende dag gedoopt ende genaamd Geertruid.

Geertruid onze derde dochter is de volgende weeke op donderdag zijnde de 1ste september 1653 in den heer gestorven.

1655
Jantjes Mees mijn waarde huisvrouw is genadelijk verlost van haar negende kind wesende haar vierde dochter Anno 1655 den 4 Februari zijnde zondag de ‘s morgens tusschen twee en drie. Ende is op denzelfden dag door onze zuster Annetjen Mees in Martinikerke ter doop gepresenteert van den Pastoors intentie (?) gedoopt en genaamd Clara naar den naam van mij zaliger berte moeder van moeders zijde.

Den 21 April is onze jongste dochter Clara in den Heere gestorven omtrent een uur na middaags nadat zij anderhalve dag ziekelijk is aan de termijnen. Ende op Dinsdag daar aan volgende de 25ste begraven in de Academie Kerke.

1656
Johanna Mees mijn Huisvrouw is gelukkig verlost van haar tiende kind zijnde haar vijfde dochter den 6 November den voormiddaags ten 9 uuren. Zijnde den volgende dag wesende vrijdag door onze zuster zuster Annette in Martini Kerke gedragen ter heilige doop gepresenteerd van den pastoor Arnek gedoopt ende genaamd Clara naar den naam van mijn zalige beste moeder van moeders zijde. 

Clara Wijchgel ons tiende kind na de geboorte is ook het tiende kind van onze twaalf kinderen is gestorven op donderdag zijnde den 24 September Anno 1674 oud omtrent 18 Jaren hebbende acht dagen kranck geweest doch bij goeden verstand en sprake gebleven tot ongeveer 4 uren na middaags en ten 5 uren zeer godzalig in den heere gerust onder het gebeds van haar oom Pastoor Wilmein en de 29 September wesende den dag van Saint Michel rouwstatig begraven in het graf nummer 133 in de Academie Kerke alwaar den 29 Januari 1673 haar broeder Petrus Wijchgel mede is begraven. 

1660
Johanna Mees mijn Huisvrouw is gelukkig verlost van haar elfde kind wesende haar zevende zoon op den dag van drie Conings zijnde de vrijdag den 6 Januari A 1660 des avonds ten ten 6 uur ende op Zondag daaraan volgende s’ nammiddaags in de Martinikerke gedoopt door pastoor Albertus Thoma ende genaamd Lodewijk naar den naam van mijn zaliger vader.

1662
Johanna Mees mijn Lieve huisvrouw is den 8 Februari A 1662 zijnde zaterdag s’ avonds ten 8 uuren van den heer verlost haar zesde dochter de welke op zondag daaraan volgende den 9 februari door onze dochter Engeltje s namiddaags in de Akerke ter heilige doop is gezonden en van onze neve pastoor Gregorio Mees gedoopt en genaamd Anna Margareta naar de naam vaan haar over beste moeder en haar beste moeder Greetjen Waldricks hebbende destijds in der A kerke gepredikt pastoor Albert Thoma.

Anna Margareta onze dochter is den 30 Januari 1672 zijnde dinsdag des s’morgens ten 8 uren zeer godzalig in den heer ontslapen nadat ze den vorigen dag ten 3 uur s’ namiddaags uit de Fransche School wederom naar huis gekomen en geklaagt over pijn in’t hoofd en oogen waarop 2 uur daarna zich geopenbaard hebben de termijnen de welke ongeveer 5 uur hebben gecontinueerd en door het drankje van de Messels ten eenmale hebben opgehouden, heeft zij bij haar volkomen verstand den geheelen nacht door verklaart haar gewilliglijk om te sterven en belijdenis gedaan van haar geloof en hopende op haar Jesum tot verwondering van allen so daar bij stonden tot dat des morgens de termijnen wederkommen zich hebben verloond en tot den dood gecontinueerd.

De overgebleven kinderen van Simion Wijchgel zijn dus Lodewijk en Engelina.

Simion Wijchgel Raadsheer te Groningen is na een ziekte van 7 dagen komen te overlijden in het jaar 1676 en in de A kerk begraven bij wijlen zijne vrouw Johanna Mees gestorven october 1675.

Iets uit het geslachtsregister der familie Mees volgens opgave der Predikant Petrus Mees pred. in de Pekelaa

N Mees om de religie verdreven daar van de vijf volgende kinderen

1 – Daniel Mees Predikant te slochteren huwde Eeltjen Brongersma
2 – Gesina Mees huwde Johannes Wilman Predikant te te Nijkerk

Vervolg van het geslacht der Wijchgelen:

Lodewijk

{secretaris. zoon van Simion Wijchgel en Johanna Mees}

Ik Lodewijk Wijchgel geboren zijnde op de 6 Januari 1660 in het Ommelander huis wanneer mijn Vader zaliger zijnde in den omlander waar ik ben getrouwd op den 18 April 1680 met juffer Lamina Ten Berge dochter van den Rentenier en later raadsheer G. H. Ten Berge

1681
Den 21 Maart de ‘s morgens om 3 uur is mijn vrouw genadiglijk verlost van eene jonge dochter soo vier uur na de geboorte te komen te overlijden.

1682
Den 27 Februari is mijn vrouw verlost van haar tweede kind zijnde een zoon des namiddaags om 4 uur en is gedoopt onder den naam van Simeon
naar mijn vader zaliger en in de A kerke daar gepresenteerd door mijne stiefmoeder Lammina Frijs gewesen weduwe van wijlen de heer Nicolaas Busch Secretaris dezer Provincie.

1684
Den 9 Jan is mijn vrouw verlost van haar derde kind des s nachts omtrent vier uren sijnde een zoon en is ter doop gepresenteerd door mijn vrouwen stiefmoeder Maria van de Venne ende genaamd Gerardt
naar de naam van mijn vrouwen grootvader de Hr Burgemeester G ten Berge

1685
Den 18 may des namiddaags om vijf uur is mijn vrouw verlost van haar vierde kind en ten doop gepresenteert door mijn vrouwen Grootmoeder mevrouw Hendrina van Friden ende genaamt Henrie naar de naam van haar edele vader soo geweest is Predicant in de Scheemda en Eexta in’t Oldambt.

1686
Den 18 Juli op zondagh avond is mijn vrouw verlost van haar vijfde kind en ten doop gepresenteert door mijn zusters oudsten dochter Maria Commenes {zie pag. zes} ende genaamt Peter naar mijn broeder zaliger.
Dit kind is vijf dagen daarna in de termijnen gestorven.

1687
Mijn tweede zoon Simion is in de termijnen gestorven op den 17 October.

Den 5 nov des ‘s morgens om 7 uur wesende saterdag is mijn vrouw verlost van haar zesde kind sijnde een Doghter en door Willemina Büsch doghter van mijne stiefmoeder ten doop gepresenteert ende genaamt
Johanna Angelia

1688
Dit kind is op Schattersum tot Schildwolde op den 30 may 1688 des ‘s nachts gestorven en aldaar den 6 Juni op het Choor den kerke begraven.

1689
Den 20 may sijnde Pynster maandagh is mijne vrouw des s’avonds om 11 uur verlost van eene jonge dochter wezende het zevende kind en den volgende dag gedoopt door Pastoor van der Schuur in de groote kerke en wederom naar mijne moeder en zustiger zaliger genoemd Johanna Angelia
Dit kind is in de November des selvegen Jaars in de termijnen gestorven tot Groningen en tot Schildwolda gebracht en aldaar op ‘t kerken Choor begraven.

1690
Tusschen donderdag en en vrijdag sijnde den 11 en 12 Jan des s’nachts om 12 uur is mijn liefste verlost van haar aghte kind wesende eene dochter die vrijdag achternamiddagh in A Kerke is gedoopt door Dominus Gelbach ende genaamt Anna Clara naar mijn vrouwe moeder en mijn zuster zaliger. Sijnde ter doop gepresenteert door mijn Vrouw en Grootmoeder Anny (?) vrouw van wijlen den Hr Burgemeester G. ten Berge.

1693
Op Dinsdagh den 10 Jan des s’ morgens om 4 uur is mijne vrouw verlost van haar negende kind wesende eene dochter en in den morgen in de A-Kerke gedoopt door pastoor Selbach en genaamd Johanna Lamina naar mijn moeder sal. en mijne vrouw dewelke naar de verlossinge tot des namiddagh om 2 uur doodelijk flauw is geweest. Dit kind is door Nighte Johanna Commenes mijne zusters jongste dochter te doop geprensenteert.

1696
Den 23 April sijnde donderdag is mijne vrouw de avonds omstreeks 11 uuren genadiglijk verlost van haar tiende kind sijnde eene dochter en is door nighte Clara Barlinckhof wesende huisvrouw van den Raads Hr. F Veltman des vrijdaags ten doop gepresenteert en de genaamt Siwerdina Cornelia naar mijne vrouwen moer gewesen huisvrouw van den Raadshr M Pels.

1996
Denk 7 Dec des avonds omstrent half 6 is onze zoon aan eene ziekte van 3 weken in heftige koortsen en laatst met eene continuelen afganck overleden. en in de overgang van de t Choor van de kerke begraven. Zijn naam was Gerarth.

1700
Den 23 Aug wesende vrijdag de s nachts imtrent een uur us mijne vrouw verlost van haar elfde kint en in den avond ten doop gepresenteert door nighte Maria Comonnes huisvrouw van den heer Sijndricus Ten Hola en genaamt naar mijn vader zal: Simeon

…..

Hendrik Wijchgel

1724
Den 23 Januari ben ik Hendrik Wijchgel gebooren in de Stad Groningen getrouwd met juffer Hindrina Mensingh eenigste dochter van wijlen de Heer Regerius Mensingh in leven ..man van het klein Oldambt en mevrouw Asselina Nunters sijnde copulatie geschied ten woldendorp door Pastoor Willem Beckeringk.

1725
Den tienden maart des morgens tussen 8 en 9 uuren is mijn vrouw tot termunten verlost van een jonge soon en die zelfs ten doop hebben gepresenteert laten benoemen met de naam van Lodewijk na wijlen mijnen vader de secretaris Lodewijk Wijchgel.